Comunicats

Convocatòria Junta General 2021

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 13 de maig de 2022

 

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A.”

 

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 16 de juny de 2022, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les divuit hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 17 de juny de 2022, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent, Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2021.

 

Segon.– Aplicació del resultat.

 

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2021.

 

Junta Extraordinària

 

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 22 de juny de 2021.

 

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

 

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

 

Esparreguera, a 13 de maig de 2022. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané Pascual

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)