Comunicados

Convocatòria Junta General 2021

aigues-esparreguera-vidal-s-a-cif
logo_aigues_vidal_02

Esparreguera, 13 de maig de 2022

 

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A.”

 

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 16 de juny de 2022, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les divuit hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 17 de juny de 2022, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent, Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2021.

 

Segon.– Aplicació del resultat.

 

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2021.

 

Junta Extraordinària

 

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 22 de juny de 2021.

 

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

 

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

 

Esparreguera, a 13 de maig de 2022. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané Pascual

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)