Comunicats

Junta Accionistes 29 octubre 2020

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 28 de setembre de 2020

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A”

 

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 29 d’octubre de 2020, al Carrer Gran, nº 78, d’Esparreguera, a les divuit hores trenta minuts l’Ordinària, i a les dinou hores l’Extraordinària i, si és procedent, en segona, el dia 30 d’octubre de 2020, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Segon.– Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2019.

 

Junta Extraordinària

 

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 7 de juny de 2019.

 De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

 Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

 Ateses les darreres disposicions governatives, derivades de la pandèmia del Covid 19, que darrerament han establert limitacions en el nombre màxim de persones que poden reunir-se tant en l’àmbit públic com en el privat, i que eventualment podrien seguir vigents en la data prevista de celebració de la junta, es recomana i encoratja als accionistes a que deleguin la seva representació i vot per a la junta en persona de la seva confiança, a fi de reduir el nombre d’assistents personals a aquesta.

 Si, malgrat l’indicat anteriorment, en la data prevista per a la celebració de la junta estigués vigent alguna prohibició governativa que impedís la reunió (o que impedís la seva celebració amb una concurrència que superi un determinat nombre de persones, superant aquest límit el nombre previst d’accionistes que pretenguin assistir personalment a la junta), s’adverteix als accionistes que la junta aquí convocada podria ser objecte de esconvocatòria, a fi de no incórrer en infracció de tal prohibició i de no posar en risc la salut dels accionistes, acordant-se una nova convocatòria per a data posterior.

 S’informa als accionistes que vulguin assistir personalment al lloc de celebració de la Junta que, en l’indicat espai, s’adoptaran les mesures per a la prevenció de contagis del Covid 19, en els termes que estableixin les disposicions vigents. En tal sentit es demana que tots els assistents acudeixin proveïts de mascareta.

 Es sol·licita als accionistes que puguin tenir símptomes sospitosos de la Covid 19, o que hagin estat sotmesos a aïllament o confinament preventiu, que deleguin la seva representació i vot a fi de no assistir personalment a la junta.

 Esparreguera, a 28 de setembre de 2020. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané i Pascual.”

NOTA INFORMATIVA: En la data en que es fa aquesta convocatòria de junta d’accionistes  continuen vigents les restriccions governatives i sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19 que varen motivar la desconvocatòria de la junta prevista per als dies 3 o 4 de setembre. La present nova convocatòria la fa el Consell d’Administració seguint el seu deure d’intentar celebrar la junta dins del període ordinari de celebració d’aquesta (que per al present exercici s’ha prorrogat legalment). No obstant, si en els dies previs a les noves dates fixades (29 o 30 d’octubre) es constata o preveu que en aquell moment seguiran vigents les prohibicions de reunions de més de sis persones, com s’ha aprovat darrerament o qualsevol restricció anàloga que pugui impedir la celebració de la junta en tals dates, el Consell d’Administració (com ja consta en el text de la convocatòria) anunciarà per aquest mateix conducte i amb la deguda antelació, la desconvocatòria de la junta ara prevista per als dies 29 ó 30 d’octubre, per força major i a fi de complir amb les restriccions governatives i preservar la salut dels accionistes. Confiem en què els accionistes comprendran els indicats motius, totalment extraordinaris i imperatius, i que disculparan les molèsties que tot plegat els pugui ocasionar.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)