Comunicats

Desconvocatòria Junta General d’Accionistes prevista per els dies 21 i 22 de desembre

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 21  de desembre de 2020

ANUNCI ADDICIONAL A LA CONVOCATÒRIA DE JUNTA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES D’AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A. PER ALS DIES 21 I 22 DE DESEMBRE DE 2020

(DESCONVOCATÒRIA DE LA JUNTA A CAUSA DE LA PROHIBICIÓ DE REUNIONS DE MÉS DE SIS (6) PERSONES A CAUSA DE LA COVID-19)

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, en relació amb la Junta Ordinària i Extraordinària de la companyia prevista per a ser celebrada el dia 21 de desembre de 2020 (en primera convocatòria) o, previsiblement, el  següent dia 22 de desembre (en segona convocatòria),

ATÈS QUE

  1. En la referida convocatòria de junta d’accionistes ja s’advertia als accionistes que la junta allí convocada podria ser objecte de desconvocatòria, a fi de no incórrer en infracció de prohibicions o limitacions legals derivades de la pandèmia i no posar en risc la salut dels accionistes.
  2. Com es de domini públic, davant de l’empitjorament de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, continuen vigents les restriccions que hi havia en la data de la convocatòria, i no s’ha passat a fases posteriors de desescalada de les restriccions que permetessin reunions de més de sis persones, límit màxim que continua vigent en aquesta data, a part de la imposició de restriccions addicionals a la mobilitat.
  3. Per manifestacions personals d’alguns accionistes i les cartes de delegació rebudes es constata que si la junta es celebrés en la data prevista (22 de desembre, en segona convocatòria), compareixerien per assistir-hi presencialment més de sis persones. En la convocatòria ja es va indicar que en tal cas es procediria a la desconvocatòria de la junta.

ANUNCIA ALS ACCIONISTES que la indicada Junta Ordinària i Extraordinària prevista per als dies 21 o 22 de desembre de 2020 QUEDA DESCONVOCADA per impossibilitat sobrevinguda de la seva celebració en les dates previstes, a fi de complir amb la indicada prohibició, no posar en risc la salut dels accionistes i contribuir a evitar la propagació de la pandèmia.

El Consell d’Administració a la vista de l’allargament de la situació de força major que ha vingut impedint en els darrers mesos, malgrat els intents duts a terme, celebrar la indicada Junta Ordinària i Extraordinària de forma presencial, anuncia que la nova convocatòria de tal junta es farà a principis de l’any que ve per a la seva celebració per mitjans telemàtics, tal com de forma extraordinària ho fa possible la normativa legal relativa a l’estat d’alarma i de mesures davant la pandèmia durant l’exercici 2021. Aquest Consell d’Administració ha intentat prioritzar, com a forma més favorable per als accionistes, celebrar la junta, com sempre, de forma presencial. Ateses les circumstàncies i les perspectives per als propers mesos caldrà celebrar-la, doncs, de forma telemàtica. En la convocatòria que es farà es detallaran els mecanismes per a que els accionistes puguin participar en la junta per tal via.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)