Comunicats

Anunci addicional a la convocatòria de Junta Ordinària i Extraordinària d’accionistes d’Aigües d’Esparreguera Vidal, S.A. per als dies 29 i 30 d’octubre de 2020

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 23 d’octubre de 2020

ANUNCI ADDICIONAL A LA CONVOCATÒRIA DE JUNTA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES D’AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A. PER ALS DIES 29 I 30 DOCTUBRE DE 2020

(DESCONVOCATÒRIA DE LA JUNTA A CAUSA DE LA PROHIBICIÓ DE REUNIONS DE MÉS DE SIS (6) PERSONES A CAUSA DE LA COVID-19)

 

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, en relació amb la Junta Ordinària i Extraordinària de la companyia prevista per a ser celebrada el dia 29 d’octubre de 2020 (en primera convocatòria) o el següent dia 30 d’octubre (en segona convocatòria),

ATÈS QUE

  1. En la referida convocatòria de junta d’accionistes ja es va indicar que, si en la data prevista per a la seva celebració estigués vigent alguna prohibició governativa que impedís la reunió (o que impedís la seva celebració amb una concurrència que superés un determinat nombre de persones), s’advertia als accionistes que la junta allí convocada podria ser objecte de des convocatòria, a fi de no incórrer en infracció de tal prohibició, no posar en risc la salut dels accionistes i contribuir a evitar la propagació de la pandèmia, en quin cas s’acordaria una nova convocatòria per a data posterior.
  2. Anteriorment, com ja es va fer públic per aquest mateix canal d’informació, s’havia convocat aquesta mateixa junta per a ser celebrada els dies 3 o 4 de setembre, la qual ja va haver de ser desconvocada com a conseqüència de la Resolució SLT/2107/2020, del 28 d’agost del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que prohibia les reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
  3. Com es de coneixement públic general, el Departament de Salut de la Generalitat no només ha anat prorrogant la referida prohibició sinó que ha restringit el nombre màxim de persones assistents a les reunions a sis (6), no preveient-se que en la data novament prevista per a la junta (29-30 d’octubre) tal prohibició hagi quedat sense efecte. Entre les excepcions establertes en les resolucions que estableixen la indicada prohibició no hi figura la celebració de juntes de socis o accionistes.
  4. Pels contactes previs mantinguts amb l’accionariat es té constància que a la junta, si es celebrés en la data prevista (29 o 30 d’octubre), hi voldrien assistir presencialment més de sis persones.

ANUNCIA ALS ACCIONISTES que la indicada Junta Ordinària i Extraordinària prevista per als dies 29 o 30 d’octubre de 2020 QUEDA DESCONVOCADA per impossibilitat sobrevinguda de la seva celebració en les dates previstes, a fi de complir amb la indicada prohibició, no posar en risc la salut dels accionistes i contribuir a evitar la propagació de la pandèmia.

El Consell d’Administració, quan canviï l’actual règim de prohibició de reunions (o quan la prohibició passi a ser per a un aforament superior al previst per a la corresponent junta) , acordarà una nova convocatòria de la referida junta per a una data posterior. De la nova convocatòria, se’n donarà l’oportuna publicitat, complint els requisits legals, mitjançant la pàgina web corporativa de la companyia on s’insereix aquest anunci. En aquest sentit, tot i que el Consell d’Administració considera que la forma més idònia de celebració de la junta seria la presencial, si la situació de prohibicions de reunions es comprova o preveu que continuarà allargant-se en el temps de forma prolongada, s’analitzarà la possibilitat i viabilitat que la junta es pugui celebrar de formes alternatives a la presencial.

No obstant, es recorda que els comptes anuals de l’exercici 2019, sotmesos a l’aprovació de la junta d’accionistes el dia en que es pugui celebrar, així com l’informe de gestió que els acompanya, continuen a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa de la companyia. Tals comptes, com en els darrers anys, han estat auditats, amb opinió favorable de l’auditor, segons l’informe que també està disponible en la indicada web corporativa. Així mateix, aquest Consell d’Administració resta a disposició dels accionistes per als aclariments o comentaris que s’escaiguin.

Esparreguera, a 23 d’octubre de 2020

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)