FAQS
ELS DUBTES MÉS FREQÜENTS

CONTRACTACIÓ

L’abonat del servei d’aigua es la persona que formalitza el contracte de subministrament d’aigua amb l’empresa subministradora.

Per problemes de formalitzar el contracte personalment, aquest pot donar una autorització formal signada a una altre persona perquè realitzi totes les gestions oportunes.

Es pot contractar el subministrament a la nostre oficina d’atenció al públic, via correu electrònic enviant la documentació que se li sol·liciti o a través de l’oficina virtual.

Domèstic: Document acreditatiu de la propietat o contracte de lloguer de l’immoble + Cèdula d’habitabilitat + Document Nacional d’Identitat + IBAN Bancari.

Industrial: Document acreditatiu de la propietat o contracte de lloguer de l’immoble + Llicència Activitats i/o declaració responsable presentada a l’administració + Document Nacional d’Identitat o NIF + Poders legals de la persona que signarà el contracte + IBAN Bancari.

Lliurar tots els documents com si es realitzes una alta de contracte.

Nomes cal portar l’escriptura d’acceptació d’herència.

El canvi és gratuït.

Per poder realitzar gestions a través de l’oficina virtual i actualment per rebre correus correctament així com possibles notificacions.

Pot donar de baixa el subministrament a través de l’oficina virtual o a la nostre oficina d’atenció al públic.

Cal portar el contracte i el Document Nacional d’Identitat.

LECTURA

Es aquella que el personal de l’empresa obté per la presa de la lectura del comptador.

Es aquella que per motius de força major no s’ha pogut prendre la lectura del comptador i s’ha realitzat una mitjana del consum tal i com marca el reglament municipal d’Esparreguera.

A l’oficina virtual hi ha un apartat per posar-la. També es pot comunicar per correu electrònic o via telefònica.

FACTURACIÓ

L’abonament de les factures periòdiques del servei s’efectuaran: per domiciliació bancaria, presencialment a l’oficina en dies hàbils i horari d’oficina,  per TPV, via transferència i a traves de l’oficina virtual.

Mitjançant l’Oficina Virtual, a l’oficina d’atenció al client o enviant per correu electrònic el model de domiciliacióbancaria oficial.

En dues parts; consums d’aigua més partides fixes i una segona part que és l’impost de l’ACA.

Carnet de família nombrosa o monoparental.

Portar a l’oficina l’empadronament de la direcció de subministre o a traves del document que tél’Agència Catalana de l’Aigua penjada a la seva web.

Directament a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

COMPTADORS

Es un aparell de mesura que comptabilitza el consum d’aigua.

El comptador és un aparell de mesura amb una vida útil limitada.

Un cop sobrepassada, disminueix la seva precisió i augmenta el risc de subcontatge o de sobrecontatge, així com de bloqueig i obstruccions, la qual cosa provoca la disminució de la pressió efectiva del servei al domicili..

AVARIES

Posi’s en contacte amb nosaltres a través del telèfon de l’oficina d’atenció al públic, i en cas de ser fora d’hores d’oficina trucar al telèfon d’urgències.

Durant la nit, un cop ja no es realitzi consum d’aigua, amb totes les aixetes tancades, es procedirà a prendre lectura del comptador.

L’endemà, abans d’obrir cap aixeta, prendrem novament la lectura. Aquesta haurà de ser la mateixa, si no és així és molt possible que hi hagi fuites d’aigua a la seva instal·lació interior.

Les instal·lacions interiors del subministrament d’aigua de l’immoble son el conjunt de canonades i els seus elements posteriors al comptador d’aigua.

Les operacions de manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions són responsabilitat de la propietat i no de l’empresa subministradora.

RECLAMACIONS

Pot presentar qualsevol tipus de queixa, incidència o reclamació el titular del subministrament o persona autoritzada, a través del telèfon d’atenció al  públic de la nostra oficina, per correu electrònic a través de la nostre secció de contacte, o directament a l’oficina d’atenció al públic.

H

HISTÒRIA

La esparreguerina societat Vidal i Cia. fou fundada el mes de maig de 1861.

2

TARIFES

Consulti les tarifes que oferim per als nostres serveis.

O

CONTACTE

Contacti amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tingui.