TARIFES
AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A.
Logo Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Comissió de preus de Catalunya

Resolució Exp A-72/14. tarifes de subministrament d’aigua.
Sol·licitant: Aigües d’Esparregera Vidal, S.A.
Subministrament a Esparreguera

Belén Manzano Lahoz, secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, faig constar que, en la sessió de 31 d’octubre de 2014, ateses les atribucions que confereix a aquest òrgan col·legiat el Decret 121/2014, de 26 d’agost de la Comissió de Preus de Catalunya, i el procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental i dels preus autoritzats i comunicats, es va adoptar l’acord següent:

Autoritzar les tarifes següents, d’acord amb les conclusions de l’informe tècnic que s’adjunta. ala present resolució com a motivació, de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

Firma tarifes Aigües d'Esparreguera Vidal S.A.
QUOTA FIXE DE SERVEI EUR/ABONAT/MES
Comptador de 15mm 7,1792
Comptador de 20mm 11,8972
Comptador de 25mm 16,7099
Comptador de 30mm 23,8736
Comptador de 40mm 47,7633
Comptador de 50mm 71,7318
Comptador de 65mm 95,4004
Comptador de 80mm 143,4635
QUOTA D’INCENDIS EUR/ABONAT/MES
Comptador de 15mm 3,6447
Comptador de 20mm 6,0277
QUOTA FIXE DESCALCIFICADORS 7,1792
QUOTA DE SERVEI AFORAMENTS 17,7158
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT EUR/M³
Ús domèstic
fins a 6 m³/abonat/mes 0,3157
de 6 a 15 m³/abonat/mes 0,6471
excés de 15 m³/abonat/mes 0,9625
Ús industrial
fins a 15 m³/abonat/mes 0,5365
excés de 15 m³/abonat/mes 0,9467
Ús municipal 0,2683
Subministrament Can Vinyals i Can Sedó 0,3157
Aforaments 1,1681
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS EUR/ABONAT/MES
Comptador de 15mm 0,3788
Comptador de 20mm 0,5207
Comptador de 25mm 0,8992
Comptador de 30mm 1,2465
Comptador de 40mm 1,9565
Comptador de 50mm 4,3393
Comptador de 65mm 5,3962
Comptador de 80mm 6,6273
Descalcificadors 0,3787
Aforaments 0,9348
LLOGUER DE COMPTADORS EUR/ABONAT/MES
Comptador de 15mm 0,6758
Comptador de 20mm 0,8637
Comptador de 25mm 1,5628
Comptador de 30mm 2,0566
Comptador de 40mm 3,1259
Comptador de 50mm 7,0664
Comptador de 65mm 7,4536
Comptador de 80mm 9,2809
Descalcificadors 0,6758
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
(BCN-Av. J. Tarradellas)
Número: 0365S/25988/2014
Data: 12/11/2014 08:24:46
Registre de sortida

En prendre aquest acord, la Comissió de Preus posa de manifest que la conservació de comptadors i altres serveis relacionats no estan sotmesos a la seva autorització, tot i que tenen en compte els seus ingressos, considerats no tarifaris, sempre que les despeses ocasionades s’incloguin en l’escandall de costos del servei del subministrament d’aigua.

Contra el present acord, que no exhaureix la Via Administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes oportuns.

La Secretària de la Comissió de Preus de Catalunya

Firma tarifes Aigües d'Esparreguera Vidal S.A.

Belén Manzano Lahoz

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax. 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori
Logo 1714 - 2014
H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

NOTÍCIES

Estigui al dia de les últimes notícies i comunicats d’aigües d’Esparreguera.

O

CONTACTE

Contacti amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tingui.