Comunicats

Convocatòria Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes pel 21 de desembre de 2020.

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 20 de novembre de 2020

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A”

 

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 21 de desembre de 2020, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les divuit hores trenta minuts l’Ordinària, i a les dinou hores l’Extraordinària i, si és procedent, en segona, el dia 22 de desembre de 2020, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Segon.– Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2019.

 

Junta Extraordinària

 

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 7 de juny de 2019.

 

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

 

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris, o bé si ho desitgen, poden passar per les nostres oficines a recollir l’informe de gestió.

 

Ateses les darreres disposicions governatives, derivades de la pandèmia del Covid 19, que darrerament han establert limitacions en el nombre màxim de persones que poden reunir-se tant en l’àmbit públic com en el privat, i que es totalment previsible que seguiran vigents en la data prevista de celebració de la junta, es recomana i encoratja als accionistes a que deleguin la seva representació i vot per a la junta en persona de la seva confiança, a fi de reduir al màxim el nombre d’assistents personals a aquesta, evitant superar el màxim legal de persones reunides.

 

Si, malgrat l’indicat anteriorment, en la data prevista per a la celebració de la junta estigués vigent alguna prohibició governativa que impedís la reunió (o que impedís la seva celebració amb una concurrència que superi un determinat nombre de persones, superant aquest límit el nombre previst d’accionistes que pretenguin assistir personalment a la junta), s’adverteix als accionistes que la junta aquí convocada haurà de ser objecte de desconvocatòria, a fi de no incórrer en infracció de tal prohibició i de no posar en risc la salut dels accionistes, acordant-se una nova convocatòria per a data posterior.

 

S’informa als accionistes que vulguin assistir personalment al lloc de celebració de la Junta que, en l’indicat espai, s’adoptaran les mesures per a la prevenció de contagis del Covid 19, en els termes que estableixin les disposicions vigents. En tal sentit es demana que tots els assistents acudeixin proveïts de mascareta.

 

Es sol·licita als accionistes que puguin tenir símptomes sospitosos de la Covid 19, o que estiguin sotmesos a aïllament o confinament preventiu, que deleguin la seva representació i vot a fi de no assistir personalment a la junta.

 

Esparreguera, a 20 de novembre de 2020. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané i Pascual.”

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: En la data en que es fa aquesta convocatòria de junta d’accionistes  continuen vigents les restriccions governatives i sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19 que varen motivar la desconvocatòria de la junta prevista per als dies 3 o 4 de setembre i de la junta prevista per al 29 o 30 d’octubre. La present nova convocatòria la fa el Consell d’Administració seguint el seu deure d’intentar celebrar la junta el més aviat possible. No obstant, si en els dies previs a la nova data fixada (22 de desembre, en segona convocatòria) es constata o preveu que pretenen assistir personalment a la junta un nombre de persones superior al màxim permès legalment (6 persones a dia d’avui i previsiblement 10 persones en aquella data) o qualsevol restricció anàloga que pugui impedir la celebració de la junta en tal data, el Consell d’Administració (com ja consta en el text de la convocatòria) anunciarà per aquest mateix conducte i amb la deguda antelació, la desconvocatòria de la junta ara prevista per al dia 22 de desembre, per força major i a fi de complir amb les restriccions governatives i preservar la salut dels accionistes.

 

A tal fi, i per a evitar que l’eventual desconvocatòria s’hagi de dur a terme en el darrer moment, en la pròpia data i hora previstes per a celebrar la junta, es sol·licita als accionistes que vulguin i tinguin previst assistir a la junta, el dia 22 de desembre (segona convocatòria), que ho comuniquin prèviament a aquesta Companyia, al correu electrònic bustia@aiguesvidal.cat o al telèfon 937772431. És de vital importància per a poder fer possible la celebració de la junta que es facin aquestes comunicacions. Tot i que és de domini públic, es recorda que, a la data de la present convocatòria el nombre màxim de persones que poden assistir a una reunió és de sis persones, i que pels plans de desescalada anunciats recentment podria ser, però no es pot assegurar, que aquest límit pogués quedar ampliat a deu persones. Per tant, tornem a sol·licitar que es facin tots els esforços possibles per delegar la representació i per concentrar les representacions en el menor nombre possible de persones. Si de les referides comunicacions resulta un nombre de persones que desitgen assistir personalment a la junta que superi el màxim legal, la junta serà desconvocada amb anticipació. Si, malgrat no estar previst, en el dia i hora de la junta d’accionistes compareixen socis que vulguin assistir-hi que superin l’indicat màxim, la junta es desconvocarà en aquell mateix acte.

 

Confiem en què els accionistes comprendran els indicats motius, totalment extraordinaris i imperatius, i que disculparan les molèsties que tot plegat els pugui ocasionar.

 

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)