Comunicats

Comunicat 20-07-2021

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 20 de juliol de 2021

AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A. – COMUNICAT DE PREMSA

En relació amb les respostes efectuades per membres del Govern municipal a les preguntes de l’oposició en el transcurs del ple del proppassat 14 de juliol, la companyia AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A. creu necessari comunicar als usuaris i població de la localitat en general el següent:

 

Primer.- Respecte de les inversions, AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A. ha realitzat gairebé totes les inversions previstes explícitament en el contracte subscrit en el seu dia.

Les que no s’han realitzat per raons urbanístiques (degut al POUM, pla d’ordenació urbanística municipal) òbviament no són imputables a la companyia.

Davant de la discrepància entre AEVSA i l’Ajuntament sobre la forma com s’ha de concretar i executar el procés relacionat amb les inversions, AEVSA ha proposat formalitzar una addenda al contracte vigent per resoldre aquesta qüestió i també d’altres relacionades amb la concessió. L’Ajuntament no ha donat resposta a aquest oferiment.

En relació també amb aquest mateix punt, el desembre passat la companyia va presentar una proposta d’inversions per la millora de la xarxa d’aigua potable per al 2021. A dia d’avui aquesta proposta no ha estat encara aprovada pels responsables tècnics i polítics.

 

Segon.- En relació amb les tarifes i preus que s’apliquen a l’usuari, AEVSA ve aplicant els mateixos des de l’any 2014. Des de llavors AEVSA ha dut a terme nombroses inversions i despeses per millorar la qualitat del servei, sense cap increment pel consumidor.

La petició que ha formulat AEVSA sobre aquest particular consisteix únicament en aplicar l’IPC (augment del cost de vida) des de l’any 2014 fins 2020. La raó és molt senzilla: si no es fa així significa que AEVSA presta el servei per un preu més barat cada any, amb uns costos d’explotació iguals o superiors, de manera que es trenca l’equilibri en les condicions contractuals que van ser assumides per AEVSA amb motiu de la concessió.

 

Tercer.- AEVSA va demanar l’actualització de les tarifes i preus únicament d’acord amb l’IPC des de l’any 2014 fins el 2020, sent la voluntat de l’empresa la de pactar un increment esglaonat. La resposta de l’Ajuntament ha estat negativa i contrària a qualsevol mena de diàleg –com a més s’ha fet públic-, al·legant que es tracta d’una decisió política.

En la pràctica aquesta decisió comporta que AEVSA ha de dur a terme la prestació del servei cada any per un preu més barat, sent els perjudicats per aquesta decisió AEVSA i les persones usuàries que rebran un pitjor servei i amb inferior qualitat.

La companyia d’Aigües Esparreguera Vidal S.A (AEVSA) davant d’aquesta decisió municipal ha interposat un recurs contenciós administratiu per tal que judicialment sigui reconegut el dret per part d’AEVSA d’aplicar l’augment de tarifes i preus en proporció a l’augment de l’IPC. És un principi bàsic en dret contractual la igualtat de les prestacions entre les parts, és a dir, que cap d’elles perdi durant el transcurs del compliment de les respectives obligacions.

 

Quart.- Respecte a la qüestió de les olors procedents de l’aigua de la Mina, després de dur a terme les tasques adients es va localitzar l’origen i naturalesa del focus, i s’ha estat i s’està treballant per resoldre aquest problema, entre d’altres a través de l’aplicació dels filtres adients. S’ha de dir també que AEVSA ha gestionat un ajut de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA en relació amb aquest assumpte, que ha de ser tramitat per l’Ajuntament (ja que AEVSA no ho pot fer directament).

És legítim recordar que hem estat víctimes d’una afectació en l’aigua de la Mina per un tercer i que les diferents actuacions realitzades s’han tingut que realitzar en el context d’una situació de pandèmia.

 

Cinquè.- Respecte a les observacions d’un membre de l’equip de govern del perquè no es contemplaven en la llista d’inversions del període 2021 els filtres de Carbó Actiu Granular (CAG’s), el motiu pel qual no ha estat inclosa aquesta partida és concretament per la tramitació de la subvenció realitzada en aquest cas a l’ACA i de la qual s’està pendent de la seva resolució.

 

Sisè.- AEVSA creu necessària la formalització i aprovació d’una ordenança fiscal, per tal d’adaptar i regular la prestació del Servei Públic d’Abastament d’aigua al municipi d’Esparreguera a les disposicions sobre la matèria dictades a través de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Setè.– AEVSA ha demanat col·laboració i alineament als diferents departaments del Consistori per combatre els impagaments de llarga durada, cobrament del personal vulnerable, i tractament i operativa dels okupes. Aquesta petició no ha obtingut cap resultat. La situació d’aquests diferents col·lectius a la nostra localitat i l’impacte que tenen per AEVSA pel fet de rebre un subministrament pel qual no paguen, demanen abordar aquest problema per trobar solucions de forma conjunta. Només el passat mes de juny de 2021 s’han començat a abonar alguns imports de col·lectius vulnerables.

 

Vuitè.- La companyia AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A enguany ha celebrat la xifra de 160 anys, és de les empreses més antigues del sector, treballa pel poble i amb gent del poble, i durant tota aquesta llarga trajectòria ha ofert sempre un servei de qualitat a l’usuari.

És per això que la voluntat de la Companyia és la de refermar el seu compromís amb la vila d’Esparreguera.

Per dur-ho a terme és essencial una bona comunicació amb l’Ajuntament. AEVSA vol mostrar un cop més la seva plena voluntat de col·laborar per tal de desenvolupar la seva activitat en condicions de màxima qualitat i servei.

 

Esparreguera, 20 de juliol de 2021.

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Segell corporatiu aigües d'Esparreguera Vidal S.A

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)