Comunicats

Convocatòria Junta General 2023

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 11 de maig de 2024

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 12 de juny de 2024, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les 17,30 hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 13 de juny de 2024, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent, Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2023.

Segon.– Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2023.

 

Junta Extraordinària

 

Primer.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Únic de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 8 de juny de 2023.

Segon.- Modificació dels articles 11 (règim d’adopció d’acords per la Junta d’accionistes), 24 (composició del Consell d’Administració) i 25 (constitució, representació i adopció d’acords del Consell d’Administració).

 

De conformitat amb l’establert als articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes i, també, el text íntegre de la modificació d’estatuts proposada i l’informe dels administradors sobre aquesta, o bé sol·licitar el seu lliurament o enviament gratuït.

 

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)