Comunicats

Convocatòria Junta General 2022

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 4 de maig de 2023

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A.”

 

 

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 7 de juny de 2023, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les 18 hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 8 de juny de 2023,  en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent, Ordre del dia:

 

Junta Ordinària

 

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2022.

Segon.– Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2022.

 

Junta Extraordinària

 

Primer.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Únic de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 17 de juny de 2022.

Segon.- Ratificació de l’acord del Consell d’Administració sobre nomenament d’auditor de comptes de la societat pels exercicis 2023 i 2024.

Tercer.- Nomenament d’un membre (conseller) del Consell d’Administració de la societat, per cobrir una vacant, coberta transitòriament per cooptació pel Consell d’Administració.

 

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

 

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

 

Esparreguera, a 4 de maig  de 2023. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané i Pascual.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)