Comunicats

Comunicat Junta Accionistes

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 29 de juliol de 2020

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 3 de setembre de 2020, al Carrer Gran, n° 78, 1er, d’Esparreguera, a les divuit hores trenta minuts l’Ordinària, i a les dinou hores l’Extraordinària i, si és procedent, en segona, el dia 4 de setembre de 2020, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent Ordre del dia:

Junta Ordinària

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Segon.- Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2019.

Junta Extraordinària

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 7 de juny de 2019.

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Lleí de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuita, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

S’informa als accionistes que vulguin assistir personalment al lloc de celebració de la Junta, que en l’indicat espai s’adoptaran les mesures per a la prevenció de contagis del Covid 19, en els termes que estableixin les disposicions vigents.

Esparreguera, a 24 de juliol de 2020. Pel Consell d’Administració, el President,  el Sr. Josep Jané i Pascual.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)