Comunicats

Convocatòria Junta General 2019 per el dia 30/03/2021.

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 19 de febrer de 2021

“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A.”

Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes 2019, en primera convocatòria, pel dia 30 de març de 2021, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les onze hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 31 de març de 2021, en els mateixos lloc i hora, amb previsió d’assistència per mitjans telemàtics, sota el següent Ordre del dia:

Junta Ordinària

Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Segon.– Aplicació del resultat.

Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2019.

Junta Extraordinària

Únic.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Primer de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 7 de juny de 2019.

De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de les juntes, així com l’informe de l’auditor de comptes.

Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.

Ateses les darreres disposicions governatives, derivades de la pandèmia del Covid 19, que darrerament han establert limitacions en el nombre màxim de persones que poden reunir-se tant en l’àmbit públic com en el privat (actualment un màxim de 6 persones), i que es totalment previsible que seguiran vigents en la data prevista de celebració de les juntes generals, restriccions que han impedit anteriors intents de celebració de les indicades juntes de forma exclusivament presencial, d’acord amb que estableix l’article 3, punt 1, lletra a), del Reial Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, es preveu l’assistència a les juntes generals que aquí es convoquen també per mitjans telemàtics, en els termes previstos en els articles 182 i 189 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 (Llei de Societats de Capital).

S’indica a continuació el procediment a seguir pels accionistes que tinguin intenció d’assistir a les juntes per tals mitjans telemàtics:

Assistència per mitjans telemàtics

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a les juntes hauran de comunicar-ho a la societat, a l’adreça postal d’Aigües d’Esparreguera Vidal, S.A. C/Gran 78,1er  08292 Esparreguera; o l’adreça de correu electrònic bustia@aiguesvidal.cat ; de tal manera que aquesta comunicació es rebi abans de les 24:00 hores del dia 24 de març d’aquest 2021. A tal fi, l’accionista haurà de comunicar el seu propòsit adjuntant  una còpia del seu DNI o Passaport (i escriptura de poder en cas de representar una persona jurídica –societat, etc), i haurà d’indicar un telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte.

La societat es reserva el dret de sol·licitar als accionistes els mitjans d’identificació addicionals que consideri necessaris per a comprovar la seva condició d’accionistes i garantir la seva identitat (i la representació si s’actua en nom de persona jurídica  -societat, etc.-).

La societat, un cop acreditada la condició d’accionista, enviarà a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquest, una invitació (link personal i intransferible) per unir-se a la reunió de la junta, mitjançant la plataforma de videoconferències “Zoom”, amb les oportunes instruccions explicatives concretes per accedir de forma telemàtica.

Les persones així acreditades hauran d’accedir, en la indicada forma telemàtica, 30 minuts abans de l’hora i data prevista per a la primera convocatòria (és a dir, 30 minuts abans de les onze hores del dia 30 de març de 2021). En el cas que, feta la llista d’assistència, no es poguessin celebrar les juntes en primera convocatòria, hauran d’accedir en la indicada forma telemàtica,  30 minuts abans de l’hora i data prevista per a la segona convocatòria (és a dir, 30 minuts abans de les onze hores del dia 31 de març de 2021).

(A diferència d’anys anteriors, es previsible que les juntes es celebrin en primera convocatòria).

Delegació del vot

Els accionistes podran delegar el seu vot en relació amb les propostes relatives als punts de l’ordre del dia, mitjançant correspondència postal o correu electrònic. Per a tal delegació del vot, l’accionista haurà d’omplir l’imprès de delegació que pot descarregar a la pàgina web corporativa de la societat https://aiguesvidal.cat/area-daccionistes/ , o que pot sol·licitar a l’adreça de correu electrònic bustia@aiguesvidal.cat , indicant en qui delega (nom cognoms i DNI) i, en el seu cas, les instruccions precises sobre el sentit del vot que vulgui donar al seu representant. Aquest imprès, un cop complimentat, i indicant en el mateix un telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte, l’haurà de remetre degudament signat, junt amb una còpia del seu DNI o Passaport (i escriptura de poder en cas de representar una persona jurídica), a: l’adreça postal d’Aigües d’Esparreguera Vidal, S.A. C/Gran 78,1er, 08292 Esparreguera; o a l’adreça de correu electrònic bustia@aiguesvidal.cat , de tal forma que es rebi abans de les 24:00 hores del dia 24 de març de 2021.

La societat es reserva el dret de sol·licitar als accionistes els mitjans d’identificació addicionals que consideri necessaris per a comprovar la seva condició d’accionistes i garantir l’autenticitat de la delegació (i de la representació si s’actua en nom de persona jurídica).

La delegació de vot es podrà revocar pel mateix mitjà emprat per a conferir-la, de forma expressa i dins del termini establert per a aquesta, així com mitjançant l’assistència personal de l’emissor del vot (inclosa l’assistència telemàtica) a les juntes convocades.

Esparreguera, a 19 de febrer de 2021. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané i Pascual.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)